Categorieën

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop
 

1.Algemeen

 
1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan met WINES UNLIMITED, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.
 
1.2. De uitbating van WINES UNLIMITED, is gelegen te  8870 IZEGEM aan de Meensestraat 83-85.
 
1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met WINES UNLIMITED. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.
 
1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 
1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van WINES UNLIMITED wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
 

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

 
2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website http://www.winesunlimited.be/.
 
2.2 WINES UNLIMITED geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. Een foute omschrijving verbindt WINES UNLIMITED niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.
 
2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt WINES UNLIMITED  zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling.
 
2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website http://www.winesunlimited.be/. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe WINES UNLIMITED te contacteren.
 
 

3.Prijzen en verzendkosten

 
3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.
 
3.2 Bestellingen kunnen worden afgehaald op het adres van uitbating of kunnen verzonden worden naar de klant.
 
3.3 De klant dient in te staan voor de verzendkosten die telkenmale begroot worden in functie van het totale gewicht van de bestelling.
 
3.4 WINES UNLIMITED houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

4.Betaling

 
4.1 De klant dient onmiddellijk na  het plaatsen van de bestelling online over te gaan tot betaling via het beveiligde systeem ‘Bancontact’, ‘IDEAL’, ‘Mastercard’ en ‘Visa’.
 
4.2 Facturen vervallen binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
 
In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.
 
4.3 WINES UNLIMITED behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk danige schade.
 

5.Levering

 
5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor WINES UNLIMITED.
 
5.2 WINES UNLIMITED levert haar producten  uitsluitend in België.
 
5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 7 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail..
 

6.Herroepingsrecht

 
6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gericht aan info@winesunlimited.be gemeld te worden aan WINES UNLIMITED.
 
6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van WINES UNLIMITED . De consument dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.
 
6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 
6.4 WINES UNLIMITED  verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

7.Klachten

 
7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 3 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden.
 

8.Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

 
8.1 De geleverde artikelen blijven, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van WINES UNLIMITED . Zolang er geen integrale betaling is tussengekomen is het verboden voor de klant om de goederen te verpanden of te gebruiken als zekerheid.
 
8.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WINES UNLIMITED  te wijzen.
 
8.3 WINES UNLIMITED  is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website http://www.winesunlimited.be/.
 
8.4 Het is onder andere (niet limitatief) verboden voor de klant om de afbeelding en teksten op de website te kopiëren en wijzigingen aan te brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WINES UNLIMITED . 

9.Overmacht

 
9.1 In geval van overmacht is WINES UNLIMITED  niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na de te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.
 
9.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.
 

10. Privacy beleid betreffende de persoonsgegevens

 
10.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.
 
10.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van WINES UNLIMITED . Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.
 
11.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan WINES UNLIMITED . Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . WINES UNLIMITED  behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

11. Aansprakelijkheid

 
11.1 WINES UNLIMITED  kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in haar aanbod.
 
11.2 WINES UNLIMITED  is geenszins aansprakelijk voor indirecte schade en voor daden van door haar ingeschakelde derden.
 
 

12. Minimumleeftijd

 
12.1 Ingevolge de geldende wettelijke bepalingen kunnen bestellingen enkel worden uitgevoerd door personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en meerderjarig zijn. Door de bestelling te plaatsen bevestigt de klant dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 
12.2 Voorafgaand aan de levering van de bestelling zal een identiteitscontrole plaatsvinden door de bezorger ten einde de leeftijd van de klant te verifiëren.

13. Bevoegdheid

 
13.1 Alle gebeurlijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Je moet minstens18 jaar zijn om verder te kunnen gaan.